ระบบขาย

 

ขายสด

 

การขายเงินสดจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องเพียง 2 ตัว คือ

 

·         ใบเสนอราคา             เมื่อต้องการทำใบเสนอราคา(Quotation) ไปยังลูกค้า

·         ใบขายสด                 เมื่อขายสินค้า

 

 

ลองทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกเมนู ขาย >> ใบเสนอราคา >> ใบเสนอราคา
 2. คลิกปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันเลขที่เอกสารใหม่
 3. คลิกปุ่ม ตกลง
 4. ที่ช่องรหัสลูกค้า คลิกปุ่ม ค้นหา เลือกลูกค้าที่ชื่อ บุญรอด
 5. ที่ช่องถึง บริษัท และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์  ให้ท่านพิมพ์ข้อมูลสมมติ
 6. ที่ช่องสถานะ กำหนดเป็น รอตัดสินใจ
 7. สร้างรายการสินค้าเข้าไปสัก 2-3 รายการ
 8. ที่ช่องภาษีมูลค่าเพิ่ม พิมพ์ 7 กดปุ่ม Enter
 9. คลิกปุ่ม ยืนยันเอกสาร
 10. ปิดหน้าจอนี้

 

เพียงเท่านี้ ท่านก็จะได้ใบเสนอราคาขึ้นมา 1 ใบ ต่อไปเราจะมาลองทำใบขายสด

 

 1. คลิกเมนู ขาย >> ขายเงินสด >> ใบขายสด
 2. คลิกปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันเลขที่เอกสารใหม่
 3. คลิกปุ่ม ตกลง
 4. ที่ช่องรหัสลูกค้า คลิกปุ่ม ค้นหา เลือกลูกค้าที่ชื่อ บุญรอด
 5. คลิกปุ่ม สร้างรายการจากใบเสนอราคา โปรแกรมแสดงหน้าจอเลขที่ใบเสนอราคาที่ยังส่งสินค้าไม่ครบขึ้นมาให้เลือก
 6. คลิกปุ่ม ตกลง ท่านจะได้รายการในใบเสนอราคาที่เลือก เข้ามาในใบขายสดโดยอัตโนมัติ
 7. คลิกปุ่ม ยืนยันเอกสาร

 

ให้ท่านลองเรียกรายงานสต็อกการ์ดขึ้นมาดูจะพบว่าจำนวนคงเหลือของรหัสสินค้าในใบขาย จะลดลงเนื่องจากการขาย

 

 

** การขายสินค้านั้นไม่จำเป็นจะต้องทำใบเสนอราคาขึ้นมาก่อนก็ได้

** กรณีขายสินค้ากับลูกค้าที่ไม่มีในฐานข้อมูล ให้ท่านใช้ลูกค้าที่ชื่อ ลูกค้าขาจร แทนก็ได้

 

 

 

ขายเชื่อ

การขายเงินเชื่อจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

 

·         ใบเสนอราคา             เมื่อต้องการทำใบเสนอราคา(Quotation) ไปยังลูกค้า

·         ใบขายเชื่อ                เมื่อขายสินค้า

·         ใบวางบิล                  เมื่อไปวางบิลที่ลูกค้า

·         ใบเสร็จรับเงิน            เมื่อรับชำระหนี้

 

ลองทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกเมนู ขาย >> ใบเสนอราคา >> ใบเสนอราคา
 2. คลิกปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันเลขที่เอกสารใหม่
 3. คลิกปุ่ม ตกลง
 4. ที่ช่องรหัสลูกค้า คลิกปุ่ม ค้นหา เลือกลูกค้าที่ชื่อ บุญรอด
 5. ที่ช่องถึง บริษัท และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์  ให้ท่านพิมพ์ข้อมูลสมมติ
 6. ที่ช่องสถานะ กำหนดเป็น รอตัดสินใจ
 7. สร้างรายการสินค้าเข้าไปสัก 2-3 รายการ
 8. ที่ช่องภาษีมูลค่าเพิ่ม พิมพ์ 7 กดปุ่ม Enter
 9. คลิกปุ่ม ยืนยันเอกสาร
 10. ปิดหน้าจอนี้

 

เพียงเท่านี้ ท่านก็จะได้ใบเสนอราคาขึ้นมา 1 ใบ ต่อไปเราจะมาลองทำใบขายเชื่อ

 

 1. คลิกเมนู ขาย >> ขายเงินเชื่อ >> ใบขายเชื่อ
 2. คลิกปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันเลขที่เอกสารใหม่
 3. คลิกปุ่ม ตกลง
 4. ที่ช่องรหัสลูกค้า คลิกปุ่ม ค้นหา เลือกลูกค้าที่ชื่อ บุญรอด
 5. ที่ช่องครบกำหนด ให้เลือกวันที่ถัดจากวันที่เอกสารไปอีก 1 เดือน
 6. คลิกปุ่ม สร้างรายการจากใบเสนอราคา โปรแกรมแสดงหน้าจอเลขที่ใบเสนอราคาที่ยังรับสินค้าไม่ครบขึ้นมาให้เลือก
 7. คลิกปุ่ม ตกลง ท่านจะได้รายการในใบเสนอราคาที่เลือก เข้ามาในใบขายเชื่อโดยอัตโนมัติ
 8. คลิกปุ่ม ยืนยันเอกสาร

 

ให้ท่านลองเรียกรายงานสต็อกการ์ดขึ้นมาดูจะพบว่าจำนวนคงเหลือของรหัสสินค้าในใบขาย จะลดลงเนื่องจากการขาย

 

ให้ท่านลองเรียกรายงานยอดลูกหนี้คงค้าง จะพบว่าขณะนี้ท่านมีลูกหนี้ บุญรอด เพิ่มเข้ามา

 

 

เมื่อได้ใบขายเชื่อแล้ว ต่อไปเราจะลองทำใบวางบิลกันต่อ

 

 1. คลิกเมนู ขาย >> ใบวางบิล >> ใบวางบิล
 2. คลิกปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันเลขที่เอกสารใหม่
 3. คลิกปุ่ม ตกลง
 4. ที่ช่องรหัสลูกค้า คลิกปุ่ม ค้นหา เลือกลูกค้าที่ชื่อ บุญรอด
 5. คลิกปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านล่างของรายการ โปรแกรมจะแสดงบิลที่มียอดค้างชำระขึ้นมาให้เลือก
 6. ดับเบิลคลิกที่รายการบิลให้เป็นตัวหนา แล้วคลิกปุ่ม ตกลง
 7. ปิดหน้าจอนี้

 

ขณะนี้ท่านจะได้ใบวางบิลสำหรับพิมพ์ให้กับลูกค้า (Supplier) เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อไปเราจะมาลองทำใบเสร็จรับเงิน

 1. คลิกเมนู ขาย >> รับชำระหนี้ >> ใบเสร็จรับเงิน
 2. คลิกปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันเลขที่เอกสารใหม่
 3. คลิกปุ่ม ตกลง
 4. ที่ช่องรหัสลูกค้า คลิกปุ่ม ค้นหา เลือกลูกค้าที่ชื่อ บุญรอด
 5. คลิกปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านล่างของรายการ โปรแกรมจะแสดงบิลที่มียอดค้างชำระขึ้นมาให้เลือก
 6. ดับเบิลคลิกที่รายการบิลให้เป็นตัวหนา แล้วคลิกปุ่ม ตกลง
 7. คอลัมน์ ยอดจ่าย ให้ท่านลองแก้จำนวนเงินให้น้อยกว่ายอดสุทธิ
 8. ปิดหน้าจอนี้

 

ให้ท่านลองเรียกรายงานยอดลูกหนี้คงค้างอีกครั้ง จะพบว่าขณะนี้ยอดหนี้ของ บุญรอด ได้ลดลงไป

 

 

สรุป

·         กระบวนการของการขายเชื่้อนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องทำใบเสนอราคา หรือ ใบวางบิลก็ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตัวลูกค้านั้น ๆ

·         การรับชำระหนี้ ท่านสามารถรับชำระเพียงบางส่วนก็ได้

 


ใบลดหนี้/รับคืน

·         ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า  เมื่อต้องการลดยอดหนี้ หรือ มีการรับคืนสินค้าจากลูกค้า

 

เหตุผลในการทำใบลดหนี้มี 2 อย่าง คือ

 1. ต้องการลดยอดหนี้ที่เกิดจากลูกค้าคิดราคาสินค้าผิด หมายถึงคิดสูงกว่าความเป็นจริง
 2. มีการรับคืนสินค้าจากลูกค้า เช่น สินค้าชำรุด สินค้าไม่ถูกต้อง

 

ถ้าในกรณีแรกจะมีผลกับยอดขาย แต่จะไม่มีผลกับสต็อกคงเหลือ

แต่ถ้าเป็นกรณีที่สอง จะมีผลทั้งยอดขายและสต็อกคงเหลือ เนื่องจากมีการรับสินค้าคืนกลับเ้ข้ามา

 

ในใบลดหนี้ ท่านสามารถกำหนดการหักหนี้ได้ 3 วิธี คือ

 1. หักจากใบกำกับที่อ้างถึง
 2. เก็บไว้หักตอนรับชำระหนี้
 3. ลดหนี้โดยจ่ายคืนเป็นเงินสด

 

 

 

 

 

 

ลองทำตามขั้นตอนดังนี้

 

สร้างใบขายเชื่อขึ้นมา 1 ใบ

 1. คลิกเมนู ขาย >> ขายเงินเชื่อ >> ใบขายเชื่อ
 2. คลิกปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันเลขที่เอกสารใหม่
 3. คลิกปุ่ม ตกลง
 4. ที่ช่องรหัสลูกค้า คลิกปุ่ม ค้นหา เลือกลูกค้าที่ชื่อ บุญรอด
 5. ที่ช่องครบกำหนด ให้เลือกวันที่ถัดจากวันที่เอกสารไปอีก 1 เดือน
 6. คลิกปุ่ม สร้างรายการจากใบเสนอราคา โปรแกรมแสดงหน้าจอเลขที่ใบเสนอราคาที่ยังรับสินค้าไม่ครบขึ้นมาให้เลือก
 7. คลิกปุ่ม ตกลง ท่านจะได้รายการในใบเสนอราคาที่เลือก เข้ามาในใบขายเชื่อโดยอัตโนมัติ
 8. คลิกปุ่ม ยืนยันเอกสาร

 

ขณะนี้ท่านจะได้ใบขายเชื่อขึ้นมา 1 ใบ ต่อไปเราจะมาทำใบลดหนี้/รับคืนสินค้า

 

 1. คลิกเมนู ขาย >> ใบลดหนี้/รับคืน >> ใบลดหนี้/รับคืน
 2. คลิกปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันเลขที่เอกสารใหม่
 3. คลิกปุ่ม ตกลง
 4. ที่ช่องรหัสลูกค้า คลิกปุ่ม ค้นหา เลือกลูกค้าที่ชื่อ บุญรอด
 5. ที่ช่องเลขที่ใบกำกับ ให้เลือกเลขที่ใบขายเชื่อที่เพิ่งทำเมื่อสักครู่
 6. คลิกปุ่ม สร้างรายการจากใบกำกับ โปรแกรมจะแสดงรายการในใบรับสินค้าที่อ้างถึงขึ้นมาให้เลือก
 7. ดับเบิลคลิกที่รายการในบรรทัดที่ 1 ให้เป็นตัวหนา คลิกปุ่ม ตกลง
  สังเกตที่คอลัมน์ รับคืน จะถูกเลือกอยู่ หมายถึงเป็นการคืนสินค้าจริง ๆ ถ้าไม่เลือกจะเป็นการลดหนี้เพียงอย่างเดียว
 8. คลิกปุ่ม ยืนยันเอกสาร

 

ให้ท่านลองเรียกรายงานสต็อก

 

 

บันทึกรายได้

 

·         ใบบันทึกรายได้          เมื่อต้องการบันทึกรายได้อื่น ๆ อาทิ รายได้จากการขายกระดาษ ค่าเช่าพื้นที่หน้าร้าน

 

ลองทำตามขั้นตอนดังนี้

 

 1. คลิกเมนู ขาย >> บันทึกรายได้อื่น ๆ >> ใบบันทึกรายได้อื่น ๆ
 2. คลิกปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันเลขที่เอกสารใหม่
 3. คลิกปุ่ม ตกลง
 4. ลองสร้างรายการรายได้สัก 2-3 รายการ
 5. คลิกปุ่ม ยืนยันเอกสาร

 

ให้ท่านลองเรียกรายงานสรุปรายได้/รายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป

ขายสด

·         ใบเสนอราคา             เมื่อต้องการทำใบเสนอราคา(Quotation) ไปยังลูกค้า

·         ใบขายสด                 เมื่อได้รับสินค้า

 

ขายเชื่อ

·         ใบเสนอราคา             เมื่อต้องการทำใบเสนอราคา(Quotation) ไปยังลูกค้า

·         ใบขายเชื่อ                เมื่อได้รับสินค้า

·         ใบวางบิล                  เมื่อไปวางบิลที่ลูกค้า

·         ใบเสร็จรับเงิน            เมื่อรับชำระหนี้

 

ใบลดหนี้/รับคืน

·         ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า  เมื่อต้องการลดยอดหนี้ หรือ มีการรับคืนสินค้าจากลูกค้า

บันทึกรายได้

 

·         ใบบันทึกรายได้          เมื่อต้องการบันทึกรายได้อื่น ๆ อาทิ รายได้จากการขายกระดาษ ค่าเช่าพื้นที่หน้าร้าน