แฟ้มรหัสรายได้-ค่าใช้จ่าย

 

รหัสรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นข้อมูลพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นในการนำไปใช้ในใบบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือน เพื่อสรุปยอดกำไรขาดทุนของกิจการ

 

โปรแกรม Civa ได้เตรียมรหัสรายได้และค่าใช้จ่ายบางส่วนมาให้ท่านแล้ว ท่านสามารถเพิ่มเติมได้ โดยคลิกปุ่ม เพิ่ม หรือ คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบรายการที่ไม่ได้ใช้ออกไป

 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

เมนู ซื้อ  >> ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 

 

รายได้อื่น ๆ

เมนู ขาย  >> รายได้อื่น ๆ

 

 

 

 

 

1.       รหัส

2.       คำย่อ

คำย่อจะเป็นข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอใบบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย ฉะนั้นท่านควรจะป้อนให้เรียบร้อย ไม่ควรปล่อยว่างไว้

3.       คำอธิบาย
คำอธิบายรายการ

 

4.       ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายบางตัวที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์