บันทึกรายไ้ด้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 

นอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าตามปกติแล้ว การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะช่วยให้ท่านสามารถรับรู้กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินกิจการได้แม่นยำมากขึ้น

 

การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย ท่านจะต้องมีรหัสรายได้และค่าใช้จ่าย ตามที่กล่าวไปแล้วในบท การเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ

 

การบันทึกรายได้อื่น ๆ

 

ลองทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกเมนู ขาย >> บันทึกรายได้อื่น ๆ >> ใบบันทึกรายได้อื่น ๆ
 2. คลิกปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันเลขที่เอกสารใหม่
 3. คลิกปุ่ม ตกลง
 4. ที่ช่องรหัสลูกค้า คลิกปุ่ม ค้นหา เลือกลูกค้าที่ชื่อ บุญรอด
 5. สร้างรายการรายได้เข้าไปสัก 2-3 รายการ
 6. ที่ช่องภาษีมูลค่าเพิ่ม พิมพ์ 7 กดปุ่ม Enter
 7. คลิกปุ่ม ยืนยันเอกสาร
 8. ปิดหน้าจอนี้

 

 

 

 

 

 

 

การบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 

ลองทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกเมนู ขาย >> บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ >> ใบบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 2. คลิกปุ่ม สร้าง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันเลขที่เอกสารใหม่
 3. คลิกปุ่ม ตกลง
 4. ที่ช่องรหัสลูกค้า คลิกปุ่ม ค้นหา เลือกลูกค้าที่ชื่อ บุญรอด
 5. สร้างรายการค่าใช้จ่ายเข้าไปสัก 2-3 รายการ 6. ที่ช่องภาษีมูลค่าเพิ่ม พิมพ์ 7 กดปุ่ม Enter
 7. คลิกปุ่ม ยืนยันเอกสาร
 8. ปิดหน้าจอนี้

ให้ท่านลองเรียกรายได้สรุปรายได้/ค่าใช้จ่าย