ปณิธานในการดำเนินธุรกิจ.
พัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสูงแต่ราคา ย่อมเยาว์ โดยเน้นให้ลูกค้าสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ ด้วยการเรียนรู้ จากเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้ใน Web Site แห่งนี้Civa Soft เหมาะสำหรับ
ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง อาทิ เช่น
• มินิมาร์ท-โชห่วย
• ร้านขายเครื่องสำอางค์
• ร้านหนังสือ
• ร้านขายเสื้อผ้า-รองเื้ท้า
• ร้านขายอุปกรณ์-เครื่องใช้ไฟฟ้า
• ธุรกิจก่อสร้าง
• และร้านค้าปลีกทุกประเภท ..

ทีมงาน
www.civasoft..com
ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมา กำลังใจ
จากท่านจะเป็นแรงผลักดันให้เรา
พัฒนาผลงานที่ดีออกสู่ตลาดให้
มากขึ้น โดยยึดหลักของดีมีคุึณภาพ
ในราคาประหยัด โดยคนไทยเพื่อคน
ไทย
Civa Suite Tutorial

การติดตั้งโปรแกรม

 • การติดตั้งโปรแกรม Civa Suite
 • การติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
 • การติดตั้งโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ POS

การตั้งค่าภาษาไทย (กรณีอ่านภาษาไทยไม่ได้ เป็นเครื่องหมาย ???)

ทำความเข้าใจก่อนเริ่มเรียน ( กรุณาอ่านคำแนะนำก่อนเข้าสู่บทเรียน )

 • ภาพรวมของระบบ
 • ระบบ POS ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • โปรแกรม ICS และ POS
 • การเข้าสู่โปรแกรม

การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ

 • กำหนดชื่อและที่อยู่สถานประกอบการ
 • ตารางข้อมูล
 • แฟ้มเอกสารต่าง ๆ

เตรียมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ

การทำงานกับระบบเอกสาร

ระบบซื้อ

 • ซื้อสด
 • ซื้อเชื่อ
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้/ส่งคืน
 • บันทึกค่าใช้จ่าย

ระบบขาย

 • ขายสด
 • ขายเชื่อ
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้/รับคืน

บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ระบบ POS

ระบบสินค้าคงคลัง

ระบบลูกค้าสัมพันธ์

รายงานต่าง ๆ

การกำหนดสิทธิการใช้งาน

การสำรองข้อมูล (Backup)

การทำงานบนเครือข่าย (Lan)

 
home    |    login    |    search Civa Soft   |    All Rights Reserved.    |    Legal    |    Privacy    |    Contact