มังกรซีว่า
 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติในแต่ละอีดิทชัน (Edition compare)
Download
Edition
Express
Standard
Enterprise
1

ระบบขายหน้าร้าน POS

 
* จำนวนจุดขาย POS
1 จุด
1 จุด
ซื้อเพิ่มได้
2

ระบบจัดซื้อ

 
 

 - ใบสั่งซื้อ

   
 

 - ใบซื้อสด

 
 

 - ใบซื้อเชื่อ

   
 

 - ใบบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 
 

 - ใบรับวางบิล

   
 

 - ใบลดหนี้/ใบส่งคืน

   
 

 - ใบจ่ายชำระหนี้

   

3

ระบบขาย

 
 

 - ใบเสนอราคา

   
 

 - ใบขายสด

 
 

 - ใบขายเชื่อ

   
 

 - ใบบันทึกรายได้อื่นๆ

 
 

 - ใบวางบิล

   
 

 - ใบลดหนี้/ส่งคืน

   
 

 - ใบรับชำระหนี้

   

4

ระบบเจ้าหนี้

   

5

ระบบลูกหนี้

   

6

ระบบสินค้าคงคลัง

 

 - ใบตรวจนับ

 

 - ใบปรับยอดสินค้า

 

 - ใบรับสินค้าภายใน

 

 - ใบจ่ายสินค้าภายใน

7

ระบบการเงิน

 
 

 - วิเคราะห์กำไรขาดทุน

 
 

 - สรุปรายได้/รายจ่าย

 

8

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
 - ภาษีซื้อ
 
 

 - ภาษีขาย

9

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

 

10

ทำงานบนระบบเครือข่าย (LAN)

   

11

ยอดขายต่อวัน

ต่ำกว่า 50,000 ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในแต่ละ Edition ตามที่แสดงล่าสุดใน Web Site

Download

 

-----------

 
home    |    login    |    search Civa Soft    |    All Rights Reserved.    |    Legal    |    Privacy    |    Contact