ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (License Agreement)

ข้อความสำคัญ : ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ ("EULA : End User License Agreement") หมายถึง ข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนา กรุณาอ่านรายละเอียดของข้อตกลงนี้ก่อนเป็น "ผู้ใช้" เพื่อใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้ สาระสำคัญของข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ฉบับนี้ประกอบด้วย คำนิยาม (Definitions) การยอมรับข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (Acceptance of License Agreement) เงื่อนไขการใช้ (Terms of Use) และข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน (Disclaimer of Warranty)

1. คำนิยาม (Definitions)

1.1 ผู้พัฒนาฯ หมายถึง ผู้พัฒนาและสร้างโปรแกรม ซีวา (Civa)
1.2 ผู้ใช้ หมายถึง ผู้นำโปรแกรม ซีวา (Civa) ไปใช้งานในทุกกรณี
1.2 โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรม ซีวา (Civa)

2. การยอมรับข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ ผู้พัฒนาฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข "ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์" เมื่อใดก็ตามที่ผู้พัฒนาฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ ฉบับนี้อาจมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของ EULA ฉบับนี้ ด้วยการติดตั้ง การทำสำเนา หรือการใช้ซอฟต์แวร์ หากผู้ใช้ไม่ตกลง ผู้ใช้ต้องไม่ติดตั้ง ทำสำเนา หรือใช้ซอฟต์แวร์นี้ หรือลบซอฟต์แวร์นี้ออกหากกระทำได้

3. เงื่อนไขการใช้

ผู้พัฒนาฯ มีเจตนาในการสร้างโปรแกรมสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานภายในองค์กร อาทิ ระบบงานซื้อ-ขายสินค้า งานคลังสินค้า การใช้โปรแกรมผู้ใช้ต้องตกลงว่าผู้ใช้ยอมรับในคุณลักษณะที่ออกแบบโดยผู้พัฒนาเท่านั้น

4. การติดตั้งและการใช้ คุณจะติดตั้งและใช้สำเนาซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวนหนึ่งเครื่องเท่านั้น

5. ผู้ใช้ ไม่อาจแจกจ่ายซอฟต์แวร์ผ่านบริการอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ยกเว้น เฉพาะเมื่อการกระทำดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาต

6. การให้สิทธิสำหรับองค์ประกอบสื่อ ซอฟต์แวร์ อาจรวมถึงรูปภาพ, ฐานข้อมูล (database) ที่ถูกกำหนดไว้ในซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานของคุณ (รวมเรียกว่า "องค์ประกอบสื่อ") คุณอาจทำสำเนาและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบสื่อ และให้สิทธิ แสดงผล และแจกจ่ายองค์ประกอบสื่อที่คุณได้ปรับเปลี่ยนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ โดยในส่วน ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของฐานข้อมูล ยังคงเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามข้อ 10
 
7. ข้อจำกัดการทำวิศวกรรมย้อนกลับ การแยกรายละเอียด และแยกส่วนประกอบ ผู้ใช้ ไม่อาจทำวิศวกรรมย้อนกลับแยกรายละเอียด หรือแยกส่วนประกอบซอฟต์แวร์ ยกเว้นเฉพาะเมื่อการกระทำดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาต

8. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน
ผู้พัฒนาฯ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งโดยชัดเจนและโดยปริยาย ในการไม่รับประกันความเสียหายของข้อมูลไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่ว่าจะมาจากความผิดพลาดของตัวซอฟต์แวร์เองหรือจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง