"สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์" (แหล่งทุน)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยการเปิดโครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย และส่งเสริมการให้สินเชื่อประกอบอาชีพของเกษตรกรมีผู้รายได้น้อยในชนบท

สำหรับผู้ที่จะสามารถยื่นขอกู้จากโครงการดังกล่าวได้จะต้องเป็นเกษตรกรลูกค้า หรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรลูกค้าหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจากเจ้าของแฟรนไชส์ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ของธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น

วัตถุประสงค์การกู้เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับวงเงินกู้ธนาคารจะพิจารณา ตามค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ตามความสามารถชำระหนี้ของผู้กู้ แต่สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน และไม่เกินระยะเวลาที่ผู้กู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 %ต่อเดือน

ส่วนเงื่อนไขการกู้นั้นผู้กู้ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับการอบรมการทำธุรกิจจากเจ้าของเดิมแฟรนไชส์ กรณีลูกค้ามีอายุมากกว่า 60 ปี และมีบุคคลในครอบครัวช่วยดำเนินกิจการต้องให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้กู้ร่วม ผู้กู้ต้องมีอัตราส่วนขั้นต่ำแห่งการลงทุนของตนเองสมทบไม่น้อยกว่า 20 %ของค่าลงทุนทั้งหมด

หลักประกันเงินกู้จะต้องเป็นลูกค้าในกลุ่มเดียวกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม,มีลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้เป็นผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน , มีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน,มีหลักทรัพย์รัฐบาลไทย หรือเงินฝากใน ธ.ก.ส. เป็นประกัน หรือมีหลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบ

ที่มา: แนวหน้า